V listopadu byla na "soutoku" ulic za Strahovem a Nad Tejnkou zřízena nástěnka, která začala informovat obyvatele i návštěvníky čtvrti o činnosti sdružení. Současně dostali místní usedlíci do schránek anketní lístek, který jim nabídl možnost vyjádřit se k návrhu na zklidnění dopravy. Několik sousedů lístek vyplnilo, jiní vyjádřili záměru slovní podporu. Proti návrhu na vytvoření obytné ulice se nepostavil nikdo. Byla uzavřena smlouva o vypracování studie s Petrem Husákem z ateliéru Arch Studio M.

V říjnu Sdružení Tejnka získalo dva granty. První ve výši 45 tisíc korun udělila Nadace Via (program Trvale udržitelná dopravní řešení), druhý ve výši 30 tisíc korun je od Open Society Fund (Podpora malých komunitních projektů). Peníze nám poslouží především na vypracování architektonické studie, vytvoření internetových stránek, pořízení fotodokumentace a vydání souboru pohlednic. Menší část bude použita na kopírování, grafické služby, telefonování a drobné kancelářské potřeby.

V červenci obdrželo Sdružení Tejnka odpověď týkající se nepořádku na území bývalých zahrádkářských kolonií. Uvádí se v něm: "Pracovníci odboru péče o prostředí provedli místní šetření na zanedbaných plochách zeleně a na jeho základě bylo dohodnuto odstranění zbytků zrezivělého oplocení, prořez keřů zasahujících do komunikace, odklizení nepovolených skládek odpadu, zjištění záměru Magistrátu s uvedenými pozemky, průběžné provádění kontrol a zajišťování čistoty." Následně skutečně došlo k částečnému úklidu nepořádku.

V červnu došlo k dalším schůzkám se zástupci radnice, při nichž se potvrdilo, že záměr Sdružení Tejnka koresponduje se snahou Městské části Praha 6 vést starým Břevnovem trasu obnovené poutní cesty a připomenout zaniklou kapli č.2. Sdružení se proto obrátilo na vedoucího Ústavu urbanismu ČVUT a současně autora studie obnovy poutní cesty prof.ing.arch. Jana Mužíka se žádostí o spolupráci. Bylo domluveno, že kultivace starého Břevnova se stane tématem pro ročníkovou práci posluchačů 5.ročníku fakulty architektury.

V květnu jednali členové sdružení František Cahyna, Marek Šálek a Dorota Zemanová s Úřadem Městské části Prahy 6 o možnosti proměnit horní úsek ulice Za Strahovem v obytnou ulici a připomenout - například lavičkami, pítkem a novu zelení - zaniklou kapli někdejší poutní cesty. S tímto záměrem byl osobně seznámen vedoucí odboru územního rozvoje ing.arch. Bohumil Beránek a člen rady zastupitelstva a předseda komise územního rozvoje ing.arch. Jan Winkler. Došlo ke shodě, že Sdružení Tejnka předloží radnici vlastní architektonickou studii, projednanou s místními obyvateli.

V dubnu jsme požádali magistrátní Odbor památkové péče o urychlené vyhlášení Památkové zóny Břevnov. Z odpovědi ředitelky odboru Jiřiny Knížkové vyplynulo, že podle nového zákona je od 1.1.2001 prohlašování památkových zón plně v kompetenci Ministerstva kultury. Z ministerstva nám napsala ing.arch. Hana Šnajdrová, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území: "Požádali jsme o vyjádření Státní památkový ústav. Pokud bude jeho stanovisko kladné, přistoupíme neprodleně ke zpracování návrhu..."

V březnu jsme upozornili Úřad Městské části Praha 6 na vzrůstající nepořádek v někdejších zahrádkářských koloniích mezi ulicemi Nad Tejnkou a Tomanova. Chatky jsou řadu let vyklizené a někdejší sady se od té doby staly skládkou všeho možného. Vzhledem k tomu, že k nim těsně přiléhá obytná čtvrť, je takový stav neúnosný. Napsali jsme rovněž podniku Pražské vodovody a kanalizace a požádali jej, aby na závěr rekonstrukce kanalizační sítě byly vráceny vytěžené dlažební kostky na původní místo, neboť v budoucnu hodláme usilovat o obnovu dlažděného povrchu.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@