STANOVY SDRUŽENÍ TEJNKA, z. s.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Sdružení Tejnka, z. s. (dále též „spolek“)
 2. Sídlo spolku: Za Strahovem 43/386, 169 00 Praha 6 – Břevnov
 3. Sdružení Tejnka, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. II.

Charakter spolku

Sdružení Tejnka, z. s. je dobrovolný, nevládní a neziskový spolek občanů i právnických osob, založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je minulost, současnost a budoucnost oblasti někdejší osady Tejnka a jejího širšího okolí. Území odpovídá úřednímu členění územního plánu Prahy a zahrnuje katastrální území Břevnova.

Čl. III.

Cíl činnosti

Sdružení Tejnka, z. s. je místně příslušný spolek, jehož hlavním posláním je zejména ochrana přírody a krajiny, včetně historického a památkového rázu a rozvíjení sousedských vztahů. Hlavním místem zájmu spolku je oblast Břevnova v Praze 6 a zejména pak území někdejší osady Tejnka.

Čl. IV.

Náplň a formy činnosti

Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování poslání, stanoveného v čl. III.:

 1. Sdružení Tejnka, z. s. chce reprezentovat místní veřejnou občanskou aktivitu. Bude především usilovat o ochranu přírodních a historických hodnot území.
 2. Bude se zabývat celkovou rehabilitací území a v rámci předchozího bodu se bude snažit o zlepšení životních podmínek místních občanů.
 3. Bude se zabývat záměry, při nichž by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a památkový ráz v oblasti někdejší osady Tejnka a jejího okolí.
 4. Bude všemi zákonnými prostředky bránit uskutečnění záměrů, které by poškodily přírodní prostředí oblasti a její historický ráz.
 5. Bude vyhledávat, shromažďovat a šířit informace, vyjadřovat se při projednávání, organizovat výstavy, vzdělávací akce, kampaně a petice.
 6. Chce se zajímat a vyjadřovat k problematice ochrany životního prostředí, přírody a krajiny rovněž v širším měřítku a souvislostech.
 7. Bude poskytovat obecně prospěšné činnosti v oblasti životního prostředí a spolupracovat s obdobně zaměřenými organizacemi.
 8. Bude účastníkem ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
 9. Bude pořádat kulturní, společenské a vzdělávací akce k rozvíjení sousedských vztahů.

Čl. V.

Orgány spolku

 1. Výkonný výbor
  1. je výkonným orgánem spolku
  2. výkonný výbor je maximálně pětičlenný, volený na období čtyř let.
  3. Výkonný výbor volí členové spolu v rámci výroční členské schůze.
  4. řídí činnost spolku v období mezi zasedáním členské schůze spolku.
  5. výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
  6. hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.
  7. výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
  8. do kompetence výboru patří přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, volit předsedu a svolávat členskou schůzi.
 1. Členská schůze
 1. je vrcholným orgánem spolku.
 2. je tvořena shromážděním všech členů spolku.
 3. výroční členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně výkonný výbor spolku nebo předseda spolku. Na žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána mimořádná členská schůze.
 4. členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 5. členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů a členy výkonného výboru volí tajnou volbou.
 6. právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku.
 7. jednání členské schůze řídí a zápis pořizuje předseda, nebo jím pověřená osoba.
 8. členská schůze rozhoduje rovněž o změně stanov a může rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
 1. Předseda
  1. je statutárním zástupcem spolku
  2. předsedu volí výkonný výbor ze svého středu.  
  3. předseda je volený na období čtyř let.
  4. předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku nebo může zmocnit další osobu k jednání jménem spolku.
  1. naplňuje rozhodnutí výboru, zastupuje spolek navenek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

Čl. VI.

Členství

 1. Členem Sdružení Tejnka, z. s. může být fyzická osoba starší patnácti let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.  Členy spolku se mohou stát i právnické osoby.
 2. Vznik členství: Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem spolku. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. Přihláška musí obsahovat tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu a podpis.
 3. Zánik členství:
  1. dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením o ukončení výboru
  2. vyloučením člena – výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku
  3. zánikem spolku.
 4. Povinnosti členů:
  1. chránit a zachovávat dobré jméno Sdružení Tejnka, z. s.,
  2. dodržovat stanovy spolku,
  3. nejednat bez zplnomocnění jménem výkonného výboru spolku,
  4. zásadně nejednat proti základním cílům spolku.
 5. Práva členů spolku:
  1.  podílet se na činnosti spolku,
  2. podávat návrhy, podněty a připomínky a obdržet odpověď na svá podání
  3. účastnit se jednání členské schůze
  4. navrhovat kandidáty výkonného výboru,
  5. volit výkonný výbor a být do něho volen.  
 6. Veškerá účast na činnosti spolku je dobrovolná.

Čl. VII.

Zásady hospodaření

 1. Sdružení Tejnka, z. s. je nezisková organizace. Finanční prostředky bude získávat z dobrovolných příspěvků, darů, dotací a grantů získaných na území i mimo území České republiky a rovněž z příjmů z neziskové činnosti, která je v souladu s cíli spolku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Spolek je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 1. Dojde-li k zániku spolku, rozhodne o způsobu majetkového vypořádání členská schůze.
 1. Tyto stanovy byly schváleny na výroční členské schůzi Sdružení Tejnka dne 29. prosince 2014 a nabývají účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 1. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze dne: 29. prosince 2014

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@