Rozhlehlá parcela číslo 1879/1 o výměře 5.723 m2 je sice dle katastru nemovitostí ve vlastnictví fyzické osoby, zástavním věřitelem je ale developerská společnost Central Group, která také vyvíjí aktivity, týkající se budoucí zástavby. Central Group na pozemku plánuje výstavbu dvou domů o celkové nadzemní ploše 6000m2 . Jedná se zhruba o 100 bytů. Při dodržení platných zákonů a nařízení tak vychází stavba dvou domů o ploše každého cca 700m2 a pěti pater. Každý dům má mít také tři podzemní podlaží. 

mapa osmeho listopadu

 

 

 

 

 

 

V roce 1980 byl na pozemku společností Geoindustria prováděn hloubkový geologický vrt  v souvislosti s plánovanou výstavbu výškových panelových domů. Díky špatné geologické situaci, zde byla nakonec plánována jen dvoupodlažní budova školy a od výstavby panelových domů bylo ustoupeno. Proto byly pozemky vedeny v územním plánu jako „veřejné vybavení“.  V roce 2010 však Zastupitelstvo hl. m. Prahy na žádost investora odsouhlasilo změnu funkčního využití ploch na funkci všeobecně obytnou.

 V návaznosti na tuto změnu územního plánu podal investor žádost  o úpravu kódu míry využití území z „C“ na „F“ (zvýšení koeficientu podlažní ploch, snížení koeficientu zeleně). Městská část Praha 6 tuto žádost zamítla, investor proto návrh redukoval a požádal o úpravu kódu míry využití na „E“. Tuto úpravu MČ Praha 6 schválila. Koeficient zastavěné plochy se tak zvýší z 0,5 (C) na 1,1 (E), koeficient zeleně naopak klesne z 0,55 na 0,35.

Záměr investora na výstavbu dvou bytových domů byl v roce 2013 schválen Komisí územního rozvoje při MČ Praha 6.

Občané ze sousedství nesouhlasí s touto masivní zástavbou z následujících důvodů: na pozemku byla od roku 1890-1920 pískovna, kde se těžil  písek pro stavbu domů v Tejnce, posléze v Břevnově. Je zde nestabilní podloží, nevhodné pro výškové domy (viz výše). Občané se obávají ohromného zatížení dopravy pro více než sto bytů. Výstavba naruší charakter lokality – v okolí pozemku jsou jen rodinné domy. Výstavbou se výrazně sníží podíl zeleně v lokalitě

Pamětníci vzpomínají, že se kolem roku 1936 u Kutnauerova náměsti zřítil chlapec do šachty a zemřel zde. Zjistilo se, že pod pozemkem vede tunel, který pravděpodobně spojuje Břevnovský klášter s Anenským klášterem. Část šachty byla poté zasypána. 

Přestože projekt nebyl ani ve stádiu územního řízení, došlo na těchto pozemcích v listopadu 2014 k nepovoleným průklestům a kácení dřevin. Na tomto základě bylo odborem dopravy životního prostřední MČ Prahy 6 zahájeno správní řízení se společností AZARO s.r.o o uložení pokuty za správní delikt zničení skupiny dřevin rostoucích mimo les. Poté byly práce na pozemku zastaveny.

Majitelé sousedních nemovitostí se ve věci zrušení úpravy územního plánu obrátili na soud. Soud jim dal v září 2015 za pravdu s odůvodněním, že výstavba v plánovaném rozsahu bude mít závažné dopady do vlastnických práv majitelů sousedních nemovitostí a dopady na životní prostředí v lokalitě, což úzce souvisí s nerušeným výkonem vlastnických práv. Požadované zvýšení zastavitelnosti území tak, jak bylo  schváleno, naruší urbanisticky stabilizovanou strukturu této části Břevnova.Mezi další negativní dopady plánované zástavby lze započítat doprovodné jevy související se zvýšením hustoty zástaby a značným zvýšením počtu obyvatel, což přinese vzrůst dopravy a nedostatečnost občanské vybavenosti vzhledem k předpokládanému počtu nových residentů. 

V prosinci 2016 projednávala Komise územního rozvoje MČ Praha 6 podnět  na změnu územního plánu, který podal majitel pozemku Ing. Jan Kratochvíl. Podnět souvisí se záměrem výstavby bytového domu podle původního projektu společnosti L.Z. – ateliér s.r.o. s názvem Bytový dům Kutnauerovo náměstí. Tento záměr byl již v minulosti projednáván. Jedná se o bytový dům sestavající ze 2 kvádrů postavených na společné podnoži. Objekt je 5 podlažní s jedním podzemním podlažím. Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se předmětný záměr nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím OV – všeobecně obytné se stanoveným kódem míry využití „C“. Žadatel navrhoval změnu z OB – C na funkční plochu OB – E. Otázka pro hlasování byla stanovena takto: Kdo souhlasí, aby požadovaná změna byla doporučena na základě předloženého záměru? Hlasování: pro 0, proti 9, zdržel se 1 (Smutná) – záměr nebyl schválen a změna nebyla doporučena ke schválení Radě MČ P6.

Proti změně územního plánu protestují zejména nejbližší sousedé. Ti se v dubna 2017 obrátili na primátorku hl. m. Prahy s dopisem, který si můžete přečíst zde.Druhá strana dokumentu zde. Projekt dvou výškových budov.

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@