Jeden z posledních typických břevnovských domů (v zatáčce Za Strahovem / Maratonská) byl v roce 2016 zbourán. 

Dům změnil v roce 2014 vlastníka. Sídlo současné majitelky má stejnou adresu jako firma BM Develop, která staví v těsném sousedství Památkové zóny Tejnka obytný areál Rezidence La Crone (dříve Viladomy Rozmarýn).

Spor o to, co vyroste na místě zdemolovaného domku na nároží ulic za Strahovem / Maratonská, trval i v roce 2017. 

Investor předložil k novému územnímu řízení staronový projekt, který Komise územního rozvoje Prahy 6 opakovaně zamítla. Pádné a zevrubné argumenty, proč by se s tímto pozemkem mělo zacházet jiným způsobem, shromáždil spolek Zelený Břevnov. Námitky spolku Zelený Břevnov si přečtěte zde.

Komise územního rozvoje MČ Prahy 6 třikrát odmítla záměr investora na demolici stávajícího objektu a řešení novostavby. Čtvrtý záměr byl schválen a v sobotu 11. 6. 2016 byla na základě rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 6 zahájena demolice domku, který je vstupní branou do Tejnky, v polovině června už byl rohový domek minulostí. Spolu s ním zmizela i část genia loci tohoto území.

rohovy domek

 domus design

 

 

 

Původní studie (neschválená komisí v červnu 2014) navrhovala dva bytové domy spojené v jeden celek se čtyřmi bytovými jednotkami. Komise souhlasila s demolicí objektu a záměrem novostavby, ne však v předložené podobě. Objekt považovala za předimenzovaný a požadovala zmenšení objemu. Upravený projekt požadovala předložit k novému projednání. Ve studii, prezentované na druhém jednání komise, byl objem zástavby zmenšen, jsou v něm navrženy tři bytové jednotky a sedm garážových stání. Ani tento záměr však nebyl komisí odsouhlasen s odůvodněním, že by novostavba měla svým charakterem navazovat spíše na charakter zástavby Památkové zóny Tejnka, a nikoliv na bytové domy v Rezidenci La Crone. Komise proto požadovala vypracování dalšího návrhu, přičemž do jeho předložení  nesouhlasila s demolicí stávajícího objektu. Na třetím jednání 9. září 2015 komise posuzovala zcela nový návrh zástavby z architektonického studia Schindler Seko architekti. Ani tento záměr nebyl odsouhlasen. Přeseda komise požádal architektonický ateliér o souhlas se zveřejněním záměru. Sdružení Tejnka poslalo před třetím jednáním členům Komise územního rozvoje stanovisko k chystané výstavbě.

Ivestor projekt přepracoval a v této přepracované podobě byl projekt Komisí územního rozvoje schválen. Komise tak posvětila výstavbu pětipatrového objektu, který svým charakterem navazuje na viladomy La Crone. V současnosti probíhá územní řízení, jehož účastníky je kromě našeho sdružení také řada sousedů a spolek Zelený Břevnov. Námitky Sdružení Tejnka k výstavbě si přečtěte zde. Námitky Společenství vlastníků domu Za Strahovem 31. Námitky spolku Zelený Břevnov.Příloha k námitkám - shodné domy v Tejnce.

Urbanistické posouzení projektu vypracoval Michal Hexner, Doc. ing. arch., CSc.Michal Hexner, bývalý vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT, Doc. ing. arch., CSc.

Dne 31. 5. 2016 proběhlo v rámci územního řízení k projektu Za Strahovem 33 ústní jednání, kterého se účastnili zástupci spolku Zelený Břevnov, Sdružení Tejnka, členové bytových družstev z okolních domů a další sousedé. Byla přednesena celá řada námitek, přičemž mezi klíčové patří nesoulad projektu s požadavky územního plánu, který v dané ploše umožňuje pouze „zachování, dotvoření a rehabilitaci stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“. Tvrdíme, že zejména z hlediska hmoty, zastavěné plochy a architektonické/urbanistické kvality záměr těmto požadavkům neodpovídá. Zde si můžete přečíst námitky Sdružení Tejnka.

Přes všechny námitky bylo v lednu 2018 zahájeno stavební řízení a poté začala samotná stavba. Ta byla v průběhu roku 2019 přerušena, od té doby hrubá stavba za plechovou ohradou hyzdí památkovou zónu. Teď je stavba na prodej, neboť podnikání dotyčného pána míří ke dnu. Skončil tak smutný příběh developera, který se během výstavby sídliště La Crone tak zamiloval do naší čtvrti, že se rozhodl vybudovat tady rodinné hnízdo. 

brucek

 

 

 

 

 

_________

V prosinci 2014 zadala Fakulta architektury  v Dejvicích studentům cvičení na téma HOSTINEC TEJNKA. Z návrhů studentů na řešení rohové parcely (ke které byla přidána sousední parcela v ulici Za Strahovem) je zřejmé, že citlivé řešení místo nejen nepoškodí, ale zhodnotí.

Studenti měli předem určenou funkci objektu: hostinec s ubytováním. „Jde o fiktivní zadání. Naší snahou bylo reagovat na různorodost okolní zástavby a pokusit se definovat potřeby místa z hlediska jeho možného budoucího vývoje. Vlastnictví pozemků v tomto případě nehrálo stěžejní roli,“ říká vedoucí ateliéru Tomáš Hradečný. Západní část řešeného pozemku (směrem k pítku) nyní tvoří veřejná zeleň.

 

studie 1studie 2studie 3studie 4studie 5studie 6

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@