Jeden z posledních typických břevnovských domů (v zatáčce Za Strahovem / Maratonská) byl v roce 2016 zbourán. 

Dům změnil v roce 2014 vlastníka. Sídlo současné majitelky má stejnou adresu jako firma BM Develop, která staví v těsném sousedství Památkové zóny Tejnka obytný areál Rezidence La Crone (dříve Viladomy Rozmarýn).

Spor o to, co vyroste na místě zdemolovaného domku na nároží ulic za Strahovem / Maratonská, trval i v roce 2017. 

Investor předložil k novému územnímu řízení staronový projekt, který Komise územního rozvoje Prahy 6 opakovaně zamítla. Pádné a zevrubné argumenty, proč by se s tímto pozemkem mělo zacházet jiným způsobem, shromáždil spolek Zelený Břevnov. Námitky spolku Zelený Břevnov si přečtěte zde.

Komise územního rozvoje MČ Prahy 6 třikrát odmítla záměr investora na demolici stávajícího objektu a řešení novostavby. Čtvrtý záměr byl schválen a v sobotu 11. 6. 2016 byla na základě rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 6 zahájena demolice domku, který je vstupní branou do Tejnky, v polovině června už byl rohový domek minulostí. Spolu s ním zmizela i část genia loci tohoto území.

rohovy domek

 domus design

 

 

 

Původní studie (neschválená komisí v červnu 2014) navrhovala dva bytové domy spojené v jeden celek se čtyřmi bytovými jednotkami. Komise souhlasila s demolicí objektu a záměrem novostavby, ne však v předložené podobě. Objekt považovala za předimenzovaný a požadovala zmenšení objemu. Upravený projekt požadovala předložit k novému projednání. Ve studii, prezentované na druhém jednání komise, byl objem zástavby zmenšen, jsou v něm navrženy tři bytové jednotky a sedm garážových stání. Ani tento záměr však nebyl komisí odsouhlasen s odůvodněním, že by novostavba měla svým charakterem navazovat spíše na charakter zástavby Památkové zóny Tejnka, a nikoliv na bytové domy v Rezidenci La Crone. Komise proto požadovala vypracování dalšího návrhu, přičemž do jeho předložení  nesouhlasila s demolicí stávajícího objektu. Na třetím jednání 9. září 2015 komise posuzovala zcela nový návrh zástavby z architektonického studia Schindler Seko architekti. Ani tento záměr nebyl odsouhlasen. Přeseda komise požádal architektonický ateliér o souhlas se zveřejněním záměru. Sdružení Tejnka poslalo před třetím jednáním členům Komise územního rozvoje stanovisko k chystané výstavbě.

Ivestor projekt přepracoval a v této přepracované podobě byl projekt Komisí územního rozvoje schválen. Komise tak posvětila výstavbu pětipatrového objektu, který svým charakterem navazuje na viladomy La Crone. V současnosti probíhá územní řízení, jehož účastníky je kromě našeho sdružení také řada sousedů a spolek Zelený Břevnov. Námitky Sdružení Tejnka k výstavbě si přečtěte zde. Námitky Společenství vlastníků domu Za Strahovem 31. Námitky spolku Zelený Břevnov.Příloha k námitkám - shodné domy v Tejnce.

Urbanistické posouzení projektu vypracoval Michal Hexner, Doc. ing. arch., CSc.Michal Hexner, bývalý vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT, Doc. ing. arch., CSc.

Dne 31. 5. 2016 proběhlo v rámci územního řízení k projektu Za Strahovem 33 ústní jednání, kterého se účastnili zástupci spolku Zelený Břevnov, Sdružení Tejnka, členové bytových družstev z okolních domů a další sousedé. Byla přednesena celá řada námitek, přičemž mezi klíčové patří nesoulad projektu s požadavky územního plánu, který v dané ploše umožňuje pouze „zachování, dotvoření a rehabilitaci stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“. Tvrdíme, že zejména z hlediska hmoty, zastavěné plochy a architektonické/urbanistické kvality záměr těmto požadavkům neodpovídá. Zde si můžete přečíst námitky Sdružení Tejnka.

Přes všechny námitky bylo v lednu 2018 zahájeno stavební řízení.

 ___________________

V prosinci 2014 zadala Fakulta architektury  v Dejvicích studentům cvičení na téma HOSTINEC TEJNKA. Z návrhů studentů na řešení rohové parcely (ke které byla přidána sousední parcela v ulici Za Strahovem) je zřejmé, že citlivé řešení místo nejen nepoškodí, ale zhodnotí.

Studenti měli předem určenou funkci objektu: hostinec s ubytováním. „Jde o fiktivní zadání. Naší snahou bylo reagovat na různorodost okolní zástavby a pokusit se definovat potřeby místa z hlediska jeho možného budoucího vývoje. Vlastnictví pozemků v tomto případě nehrálo stěžejní roli,“ říká vedoucí ateliéru Tomáš Hradečný. Západní část řešeného pozemku (směrem k pítku) nyní tvoří veřejná zeleň.

 

studie 1studie 2studie 3studie 4studie 5studie 6

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@