V prosinci jsme se obrátili na nově zvolené členy zastupitelstva Prahy 6 a připomněli jim náš záměr na zklidnění dopravy. Zástupkyně starosty Jaroslava Trnková nám odpověděla: "Zařadili jsme Vaši představu obytné ulice do Chodníkového programu. V současné době je třeba zabezpečit projektovou přípravu a uvítali bychom, kdybyste se mohli této fáze aktivně zúčastnit. S očekáváním další spolupráce a s přáním vánoční pohody Vás zdraví ing. Trnková."

V červenci se uskutečnila schůzka s vedoucím odboru územního rozvoje MČ 6 ing.arch. Bohumilem Beránkem. Z jednání vyplynulo, že studie obytné ulice se stane podkladem pro zařazení akce do návrhu rozpočtu pro rok 2003. Městská část na podzim nechá vypracovat předběžný rozpočet celé investice a v prosinci nově zvolené zastupitelstvo rozhodne, zda náš záměr podpoří, či nikoliv. "Jedná se o pilotní projekt, kterým hodláme vyzkoušet zklidňování dopravy v obytných zónách," uvedl ing.arch. Beránek doslova.

V červnu Sdružení Tejnka získalo grant v rámci programu Open Society Fund s názvem Revitalizace kulturních památek z iniciativy komunity. Celková částka 35 tisíc korun je určena na zpracování a výrobu brožurky pro výletníky, na návrh pítka (fontánky) a dále na zhotovení pamětní desky v blízkosti někdejší poutní kaple číslo 2. Počítáme rovněž s malou sousedskou slavností, která by umístění pamětní desky doprovázela, a která by byla příležitostí pro širší diskusi o dalších záměrech sdružení.

V květnu pan Jaroslav Beneš dokončil soubor černobílých fotografií, snímaných na negativ formátu 13x18 cm. Výsledné snímky tedy nejsou zvětšeniny, ale tzv. kontakty. Staly se základem pro kolekci čtyř pohlednic, kterou Sdružení Tejnka ještě ve stejném měsíci nechalo vytisknout. Rovněž jsme v Archívu hl.m.Prahy vypátrali soubor historických fotografií ze začátku století, které hodláme využít při vytváření brožury mapující historii a současnost starého Břevnova.

V dubnu zástupci Sdružení Tejnka představili architektonickou studii vedoucímu odboru územního rozvoje Městské části Prahy 6 ing. arch. Bohumilu Beránkovi a mluvčímu radnice Martinu Šalkovi. O několik dní později při setkání starosty Prahy 6 s obyvateli Břevnova na Kajetánce ocenil Pavel Bém iniciativu Sdružení Tejnka ve stručném proslovu jako vzácný příklad spolupráce občanského sdružení a Městského úřadu. V zasedací místnosti byla instalována malá výstavka seznamující s našimi záměry.

18. března se na pozvání Sdružení Tejnka sešlo v hostinci Na Závěrce padesát obyvatel a příznivců starého Břevnova, aby projednali návrh na zklidnění dopravy a zvelebení své čtvrti. Po promítnutí krátkého filmu o Břevnově se účastníci seznámili s architektonickou studií obytné ulice. Její podstatou je obnova historické dlažby, vymezení chodníků a parkovacích stání, instalace nových laviček a zeleně, připomenutí zaniklé poutní kaple. Nikdo nevystoupil zásadně proti předloženému návrhu, naopak drtivá většina mu vyjádřila jednoznačnou podporu. Vznesené připomínky a návrhy budou připojeny k průvodní zprávě studie.

V průběhu večera promluvil rovněž člen Rady zastupitelstva Městské části Praha 6 odpovědný za územní rozvoj a památkovou péči ing.arch. Jan Winkler, který vedl v nedávné minulosti se zástupci Sdružení Tejnka několik vstřícných jednání. Znovu potvrdil, že předložená studie koresponduje se záměry radnice v této části Břevnova (vyhlášení Památkové zóny Břevnov, obnova poutní cesty z Lorety do Hájku, rekonstrukce a zpřístupnění usedlosti Ladronka) a přislíbil realizaci návrhu svoji osobní podporu.

Setkání obyvatel a příznivců starého Břevnova se uskutečnilo v rámci projektu Jak bude vypadat poutní cesta starým Břevnovem, který podpořila Nadace Via a Open Society Fund.

V březnu Petr Husák dokončil svou architektonický návrh obytné ulice a 18.3. se v hostinci Na Závěrce uskutečnila veřejná schůzka spojená s prezentací této studie.

V únoru se v ulicích Tejnky začal pohybovat muž se stativem a archaicky vyhlížejícím přístrojem na pořizování velkoformátových fotografií. Výsledkem práce Jaroslava Beneše mají být černobílé snímky starého Břevnova, které poslouží ke zhotovení souboru pohlednic a k další propagaci záměrů sdružení. Proběhly rovněž konzultace se Státním památkovým ústavem o možnosti rekonstrukce hroutící se kapličky na pozemku č.p.371. Bylo domluveno, že Sdružení Tejnka podá návrh na prohlášení objektu za kulturní památku.

V lednu se zástupce sdružení zúčastnil obhajoby ročníkové práce Martiny Svobodové, posluchačky 5.ročníku Fakulty architektury ČVUT. Z její důvodové zprávy: "Tejnka působí dojmem vesničky uprostřed velkoměsta, žijící svým vlastním životem. Při úpravách jsem se snažila postupovat tak, abych tento charakter území potvrdila. Navrhuji změnu povrchu na kamennou dlažbu při využití dvou velikostí dláždění, které opticky oddělují pěší a automobilovou komunikaci provozu..." Vedoucí Ústavu urbanismu doc. Jan Mužík slíbil, že studii předá odboru územního rozvoje Prahy 6.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@