Víte, že Tejnkou měla vést železnice? Klub českých turistů ji plánoval zřídit mezi Petřínskou rozhlednou a Letohrádkem Hvězda. Zdůvodnění tohoto záměru stojí za citaci: „Není míst a není rozhledů tak rozkošných, jak jich poskytuje krajina, kterou navržená trať prochází. I samo obyvatelstvo sousedních, četně zalidněných obcí dozajista hojně použije výhod, ba dobrodiní, jichž jim touto tratí poskytnuto bude“.

Po velkém komerčním úspěchu lanovky na Petřín se správní rada rozhledny na Petříně v roce 1891 usnesla, že přistoupí ke stavbě další místní dráhy, která by vedla od této rozhledny až ke Hvězdě. 

Už v roce 1892 vznikl projekt parní železnice se samostatnou tratí, dlouhé 4,462 km. Ve stanici Hvězda měla být postavena jednopatrová obytná budova s remízou pro vozy, dílnami a skladištěm. Trať měla vést poblíž vil u Hvězdy a samoty Vypich. Prostřední stanice Tejnka měla být přímo v obci a trať měla procházet zahradami u domů podél silnice. Konečná stanice u rozhledny neměla mít žádné nové budovy, čekárnu by nahradila rozhledna sama. Vznikl by pouze přístavek, ve kterém by lokomotiva doplňovala vodu. Kromě tří stanic měly na trase být i další zastávky: Vypichov, Klášter, Břevnov, Závěrka a Strahovská brána. Na trase měly jezdit dvě lokomotivy a osm osobních vozů, z nichž polovina by byla upravena pro letní výletní vozbu.

Projekt narazil na protesty zástupce kláštera Strahovského, hlas pozdvihlo také shromážděné občanstvo Hradčanské – nikoli prosti stavbě dráhy samotné, nýbrž proti zamýšlenému směru. Byl přednesen návrh, že by občanům více vyhovovala dráha, vedoucí od Strahovské brány do Tejnky, tuto variantu ale nebylo možné realizovat z důvodu příliš prudkého stoupání. Možnost vést trať od Strahovské brány přímo po erární silnici byla také zavržena – silnice (dnešní Bělohorská) byla příliš úzká. „A jaká by to byla jízda úzkou třídou, v jejíchž domech bydlí četné rodiny dělnické s mnohými dětmi batolícími se po celý den na ulici, v níž by vlak musel skoro po celou jízdu jeti za nepřetržitými řadami vozů, kterými se v množství velmi značném dováží do Prahy bělohorská opuka a cihly“.

V roce 1892 vznikla Akciová společnost pro místní dráhy v Praze a okolí, jejímž prvním počinem měla být právě trať do Liboce, neboť „Krajina za Strahovskou branou nejvíce postrádá veškeré komunikace“. Členům Klubu českých turistův bylo doporučeno, „aby se co nejhojněji súčastnili tohoto nadějného podniku, eminentně turistického“. Další vývoj nebyl ale radostný: projekt nepodpořil sněm království Českého, Česká spořitelna ani městské a předměstské rady nebo vlastenecké peněžní podniky. V říjnu 1892 sice získal zamýšlený podnik koncesi ministerstva obchodu a generální inspekce drah, k realizaci ale nikdy nedošlo. Bohužel se nám nepodařil zjistit důvod, proč nebyl projekt realizován. Příčinou mohla být finanční náročnost projektu nebo nesouhlas Strahovského kláštera, kterému patřila většina pozemků, po kterých měla trať vést. Myšlenka to ale byla hezká, co říkáte? Projekt také podává zajímavé svědectví o tom, jak vypadala naše čtvrť na konci 19. století.

 lan 50lan 46

 

 

Zřízením místní dráhy do Liboce dojdou k plné platnosti všechny přednosti, jimiž tato krajina oplývá:
Vysoká a zdravá poloha její dá podnět ke stavbě villových čtvrtí;
Úrodná krajina tato snáze bude moci přispívati k zásobování Prahy;
Laciné dosud pozemky vábiti budou podnikatele ke stavbě nových předměstí;
Hojnost staviva, opuky, cihel i vápna rovněž k tomu bude přispívati;
Výletníkům otevře se krátké a rychlé spojení s Hvězdou a Divokou Šárkou;
Letní pobyt mimo Prahu umožněn bude mnohým rodinám i nezámožným.

 Zdroj: Časopis turistů, ročníky 1891 a 1892

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@