Hladinu veřejného mínění v Břevnově rozvířila chystaná výstavba soukromého gymnázia Duhovka. O co jde? Gymnázium Duhovka je školní zařízení financované ze soukromých zdrojů. V současném působišti v Praze 7 dostalo gymnázium výpověď a proto začalo jednat s Městskou částí Praha 6 o výstavbě nových prostor. Nové budova by navázala na soukromou základní školu Duhovka, která sídlí v ulici Nad Kajetánkou v těsném sousedství základní školy Pod Marjánkou. V nové škole má být 24 tříd, celkový počet žáků je odhadován na 600.

Duhovka výřez ze studie 2

 

 

 

 

 

POPIS PROJEKTU

Projekt plánuje výstavbu na pozemcích městské části, na kterých se nachází také ZŠ Duhovka. Stávající budovu soukromé základní školy Duhovka by měla na východní hranici při ulici Jílkova doplnit budova o jednom podzemním podlaží a čtyřech nadzemních podlažích s tělocvičnou v úrovni 5. nadzemního podlaží, koncipovaná jako postupně odstupňovaná hmota o výšce cca 12 m od přilehlého terénu až po cca 16,5 m přilehlého terénu (stavba stoupá postupně s terénem).  Ve 3. a 4. nadzemním podlaží je navržena pobytová střecha pro rekreaci i výuku se zelení. Jižní část stavby je vykonzolována nad venkovní hřiště areálu ZŠ Pod Marjánkou.  Podzemní podlaží je zčásti využito pro parkování s vjezdem z ulice Nad Kajetánkou. Projekt počítá s kácením velkého množství vzrostlé zeleně, kácené stromy mají být nahrazeny novým stromořadím v ul. Jílkova.

CO NA TO MĚSTSKÁ ČÁST?

O projektu jednala v prosinci 2023 Komise územního rozvoje. Bylo schváleno usnesení, ve kterém komise souhlasí s rozpracovanou koncepční objemovou studií přístavby Gymnázia Duhovka. Proti byla pouze radní ing. Arch. Eva Smutná, tři členové komise se zdrželi hlasování, 5 členů komise bylo pro. Nic tedy nebrání dalšímu jednání městské části s investorem. Na únorovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 předložili zástupci TOP 09 materiál, který požadoval nečinit kroky vedoucí k výstavbě a zahájit otevřenou diskuzi o tématu. Návrh byl radou a všemi koaličními zastupiteli zamítnut.

CO NA TO OBČANÉ BŘENOVA?

V souvislosti s výstavbou vyvstává řada otázek, na které by Břevnované měli znát odpověď. Bude mít tento projekt nějaký přínos pro občany naší městské části? Jaké benefity nebo kompenzace investor nabízí? Budou dostatečně přesně definovány podmínky, za jakých bude probíhat stavba, aby co nejméně zasáhla naši čtvrť? Jak bude zajištěna dopravní obslužnost pro dalších 600 studentů? Školné se pohybuje kolem 25 tisíc Kč za měsíc, budou zvýhodněni žáci Městské části Prahy 6? Dohlédne městská část na to, aby nebyl poškozen provoz sousedních škol (viz plánované vykonzolování stavby nad venkovní hřiště areálu ZŠ Pod Marjánkou).

Zároveň vznikla petice, ve které mohou občané vyjádřit svůj nesouhlas se stavbou. Petici je možno podepsat například v břevnovské pobočce Městské knihovny nebo v komunitním centru Nesedím, sousedím, případně ji podepsat elektronicky.

JAK SE KE KAUZE POSTAVILO ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY?

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 v pondělí 29. dubna se z velké části věnovalo projektu výstavby soukromého gymnázia Duhovka. Zastupitelé tak reagovali na petici proti plánované výstavbě, kterou podepsalo téměř 800 občanů. Diskuse trvala sedm hodin. Co v ní také zaznělo?

Slovo investora

Investor Tomáš Janeček prezentoval záměr jako rozšíření nabídky okolním školám i sportovním klubům (pronájem tělocvičen) a možnost pro děti z Prahy 6 získat stipendium.

Kapacity škol a demografický vývoj

Mariana Čapková, místostarostka, zodpovědná za školství: Pokud zprovozníme kapacity na Bělohorské, měla by se uvolnit výrazná kapacita na škole Jana Ámose Komenského a to vnímám jako dostatečnou kapacitu pro veřejné školství na Břevnově pro další roky. Kdyby se demografický vývoj obrátil, máme ještě kapacitu půdní vestavby na ŽŠ Pod Marjánkou. Požadavky na místa ve školách porostou v rozvojových územích, kde se očekává výstavba, ne v Břevnově.

Zajímavou informací bylo, že městská část má v gesci řešit základní a mateřské školy, nikoli střední. Zajištění kapacit středních škol je na Magistrátu hl. m. Prahy.

Nejasnosti kolem smluv a budoucího využití objektu

Nejasnosti panují také vzhledem ke smlouvě mezi městskou částí a Duhovkou. Dodatek ke smlouvě o dostavbě Duhovky (dostavba proběhla v předchozích letech) totiž explicitně ruší souhlas s další výstavbou. Tuto připomínku starosta městské části uspokojivě nevysvětlil.

Otázkou je také, jak proběhne převod budovy do majetku města po uplynutí nájmu v roce 2054. V původním projektu bylo, že městská část nabyde objekt zdarma, nyní ale investor nabízí po uplynutí doby nájmu výhodný odkup.

Dopravní situace

Místní silnice i veřejná doprava jedou na hranici své kapacity. I bez navýšení počtu studentů dochází k zahuštění dopravy v okolí škol. Již nyní by dopravní situace zasloužila řešení. Soukromá škola není primárně spádová, a proto dojde k dalšímu zahuštění dopravy.

Zhoršení životního prostředí

Děti z Duhovky přijdou téměř o celý venkovní prostor a dětem z ostatních škol se zhorší prostředí. Výstavba se dotkne také rezidentů: má být vykáceno 30 zdravých vzrostlých stromů v blízkosti Patočkovy a tunelu Blanka. Jedná se o vzrostlé stromy – lípy, javory a borovice, staré 50 až 70 let. Část stromů v lokalitě byla vykácena již při předchozí dostavbě Duhovky.

Zátěž v průběhu stavby

Děti ze školy Pod Marjánkou se denně vyskytují na hřišti v sousedství výstavby, družina má okna směrem ke stavbě – děti zde tráví až 9 hodin. Stavba v těsném sousedství bude pro ně mimořádná zátěž.

Nedostatek komunikace

Zástupci petentů radnici vytýkali také nedostatek komunikace– místní se o projektu dozvěděli z Facebooku.

Na závěr bychom rádi citovali z vystoupení emeritního zastupitele Dr. Hrůzy:

Chci se veřejně vyhlásit k petici. Praha 6 nemá koncepční řešení k překonání závažných problémů. V případě soukromého gymnázia platí „tonoucí se stébla chytá“. Tato část Břevnova byla územně naregulována ve 30. letech 20. století. Kapacita daného prostoru byla vyčerpána a jedná se o stabilizované území, do kterého není vhodné včleňovat další výstavbu. Není pochyb, že Praha 6 novou střední školu potřebuje, ale za jakou cenu?…“

Schválené usnesení

Po diskusi proběhlo hlasování o třech návrzích:

  • Návrh Ing. Arch. Eva Smutné Nečinit na daném pozemku kroky, vedoucí k zástavbě nebyl schválen.
  • Společný návrh, zastupující petenty, předložily Ing Eva Tichá a Ing. Arch. Eva Smutná. Také tento návrh, aby radnice hledala pro projekt jiné vhodně pozemky, hlasováním neprošel.
  • Přijat byl naopak koaliční návrh JUDr. Michala Vostrého. Tento návrh souhlasí s obecným záměrem výstavby gymnázia Duhovka s podmínkami, jako je řešení otázky budoucího nabytí stavby do majetku městské části nebo zpracování dopravní studie.

Článek jsme převzali z webu Spolku Pro Břevnov.

 

 

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@