V roce 2012 vydala městská část Praha 6 „Rozhodnutí o umístění novostavby bytového domu Závěrka“. Tím posvětila záměr investora zastavět rozsáhlé území zahrad a dvorů ve vnitrobloku mezi ulicemi Šlikova a Za Strahovem. Na území Památkové zóny Tejnka by tak vyrostl bytový dům, který svým objemem narušuje ráz lokality - navzdory protestům místních obyvatel. 

Stavba by svým rozsahem a navrhovaným dopravním připojením znamenala rozsáhlý a nevratný zásah do charakteru čtvrti, která se nachází na území Památkové zóny Tejnka.  Stavební úřad sice tvrdí, že podél okolních ulic jsou umístěny domy podobné kapacity, ale žádný z těchto domů ve skutečnosti nemá více než 15 bytových jednotek, zatímco počet bytů umísťované novostavby uprostřed vnitrobloku je 39.

zaverka mapa zaverka 3zaverka 6zaverka 11

 

 

 

 

 

 

 

Stavba svým vlivem a zejména nárůstem automobilového provozu výrazně zhorší kvalitu bydlení a životního prostředí v této oblasti. Navržené dopravní řešení - vyústění výjezdu ze slepé ulice do zatáčky mezi Liborovou a Závěrkou - ukazuje na absenci posouzení dopravní situace v místě, kde již nyní neprojedou dvě vozidla v obou směrech, aniž by jedno z nich nemuselo couvat.

Umístění komunikace ve vzdálenosti 1,7 m od fasády domu č. p. 552 výrazně zhoršuje životní prostředí a znehodnocuje bydlení v přilehlých obytných místnostech. Příslušná vyhláška hl. m Prahy požaduje třímetrovou vzdálenost. Tento požadavek je možno realizovat přesunutím trafostanice TS 4846, přesun je dle vyjádření PRE technicky možný a není k němu nutné udělení výjimky.

Argument, že jde o zástavbu proluky ulice Závěrka, je účelový a zavádějící a odporuje skutečnému stavu lokality. Ve skutečnosti jde o zástavbu zahradního vnitrobloku na území památkové zóny, pro řádné prodloužení ulice Závěrka by tedy byla nutná změna územního plánu. Výstavbou by došlo rovněž k likvidaci zeleně a dřevin, které zde plní nezastupitelnou ekologickou úlohu. Řešením by podle místních obyvatel bylo zrušení radikální snížení objemu stavby, přemístění trafostanice na náklady investora tak, aby byla splněna podmínka třímetrového odstupu od průčelí budovy č. p. 552, realizace stavby za dodržení podmínek OTTP, respektování připomínek a námitek účastníků řízení a v neposlední řadě kompenzace ekologické újmy vysázením nových dřevin ve stejném rozsahu.

Odbor výstavby zamítl 37 z 39 námitek, zbývající dvě byly zohledněny částečně. Správní orgán vedl řízení se snahou vyhovět privátním obchodním zájmům žadatele: nerespektoval relevantní skutečnosti, obecné požadavky na výstavbu, ani námitky obyvatel. Výjimky z právních předpisů jsou přitom možné pouze v případě stavby veřejného zájmu, nevyhnutelné nebo společensky potřebné.

Po zamítnutí námitek se místní obyvatelé obrátili na soud a uspěli: Městský soud zrušil 17. 6. městský soud platnost územního rozhodnutí na tuto stavbu. Celá věc byla vrácena odvolacímu správnímu orgánu k novému projednání.Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu dne 4. 9. 2015 zrušil územní rozhodnutí z roku 2011 ve věci Bytového domu Závěrka včetně všech nestandardních výjimek, týkajících se zejména přístupové cesty.Věc se tedy vrací k projednání stavebnímu odboru Úřadu městské části Prahy 6. Citujeme z výše uvedeného Rozhodnutí magistrátu hl. m. Prahy: „Stavební úřad v novém projednání žádosti bude záměr posuzovat v souladu s právním názorem vyjádřeným Městským soudem v Praze a NSS, zejména se bude podrobně zabývat problematikou záměru výjimečného řešení odstupových vzdáleností, rovněž tak problematikou vhodnosti navrhovaného stavebního záměru v dané lokalitě, ve vztahu k institutu pohody bydlení“.

Přesto v srpnu 2017 posvětily zastavění zeleného vnitrobloku úřady, které vydaly rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí se řada občanů odvolala. Odvolání byla zveřejněna v říjnu 2017.

Další informace, jako je reportáž České televize, odvolání občanů, dopis Tejnky na MČ Praha 6, najdete zde: Developeři v srdci Tejnky.

 

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@