Sportovně-rekreační areál Ladronka prošel s posledních desetiletích několika vlnami úprav. Po rekonstrukci usedlosti Ladronka byly zbudovány bruslařské dráhy, opravena hřiště, instalován mobiliář a venkovní fitness. V roce 2016 zadala MČ Praha 6 projektantům zpracování návrhu dalšího rozvoje území. Toto zadání proběhlo bez konzultace s veřejností. Díky odporu veřejnosti i místních spolků došlo k přepracování původního projektu. Dvouleté úsilí spolků vyústilo v nový projekt, který vychází z požadavků místních. Více o projektu  najdete zde.

K plánovaným úpravám se naše sdružení vyjadřovalo již v dubnu 2016. Na připomínky se podívejte zde. Poté radnice Prahy 6 připravila internetovou anketu, ve které se měli obyvatelé vyjádřit k plánované  podobě Ladronky. V návrhu byly další bruslařské dráhy, stromová stezka, lezecká stěna, obrovský poutač či rozhledna. 

Anketa probíhala do 1. června 2016, závěry přislíbila radnice zveřejnit v radničním tisku Šestka a na webu MČ Prahy 6. Místo toho se na konci roku 2016 začalo stavět. Na Ladronce se tak objevila "první instalace NRG Street Charge v exteriéru v celé ČR" - jak se chlubí radniční web.  Po tři čtvrtě roce a opakovaných urgencích byla konečně vyhodnocena anketa o budoucí podobě Ladronky a výsledky jsou na webu Prahy 6. Ankety se zúčastnilo 268 lidí. Jaké je přání místních? Nerozšiřovat bruslařské trasy, rozhodně ne severní trasou podél Tomanovy, jediná výjimka je oddělení dětského výukového plácku. Městská vyhlídka, stromová stezka, poutače Ladronka, elektronické měřáky a dobíječky naprosto propadly. Naopak projekty balancující využití Ladronky i pro nebruslaře zaznamenaly úspěch cvičební prvky pro seniory, streetworkout, plocha pro odpočinkové hry či rozšíření zázemí pro návštěvníky. Zarážející je pak slovní interpretace radnice - hlavní východiska zjednosměrnit část I. etapy a dále pak: Jako nejvhodnější trasa pro doplnění tras byla občany navržena „SEVERNÍ DLOUHÁ TRASA“ podél Tomanovy ulice. Přitom 173 respondentů (63%) požaduje pouze zrekonstruovanou pěší cestu. Vyhodnocení v tomto bodě se jeví značně tendenční. Zdá se, že radnice chce prosazovat rozšíření bruslařských drah bez ohledu na výsledky ankety. Na výsledky ankety se podívejte zde.

Navzdory výsledkům ankety radnice na jaře 2017 zadala rozpracování varianty zjednosměrnění bruslařského okruhu, čili vybudování nové in-line dráhy podél Tomanovy ulice. Městská část Prahy 6 tím ignorovala výsledky ankety, v níž se většina hlasujících vyslovila proti dalšímu rozšiřování bruslařských drah. Spolu s ostatními břevnovským spolky jsme v dubnu 2017 zaslali starostovi MČ Prahy 6 a radním naše stanovisko k tomuto postoji. Přečtěte si je zde. Dopis zůstal bez odpovědi.

Na prvního máje 2017 se konalo na Ladronce setkání občanů s tématem "Bruslodrom Ladronka?". Podívejte se na reprotáž z tohoto setkání.

V podvečer 14. června 2017 došlo přímo v usedlosti Ladronka k námi dlouho požadovanému setkání, kterého se zúčastnilo zhruba padesát zástupců veřejnosti a reprezentanti radnice včetně dvou radních a starosty. Z víceméně věcné diskuse mezi všemi stranami (místní rezidenti, bruslaři, volení zástupci) vyplynulo, že nejvhodnější bude tento postup: Bude sestavena pracovní skupina, která bude složena jak ze zástupců radnice, tak ze zástupců spolků a dalších subjektů. Následovat bude participační proces se zapojením veřejnosti. Výstupem může být i několik variant. Na závěr setkání byla jednomyslně odmítnuta varianta severního rozšíření bruslařské dráhy (podél Tomanovy ulice). Podívejte se na reportáž TV Praha (Ladronka začíná v čase 15.30).

Zastupitelstvo městské části Praha 6 projednalo 23. 6. 2017 petici "Ladronka pro všechny" a posvětilo postup, které vzešel ze setkání na Ladronce:
-upustit od záměru rozšíření bruslařské dráhy při severní pěší cestě u Tomanovy ulice
-bude proveden participační proces pro přípravu budoucího rozvoje volnočasového areálu Ladronka
-dojde k jednání vedoucímu k nápravě pro MČ nevýhodných majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků při tenisových kurtech, aby bylo možno lépe využívat tuto část areálu veřejností

Na podzim 2017 uspořádala radnice přímo na Ladronce sběr podnětů od občanů, v prosinici 2017 a lednu 2018 bylo možno vyplnit anketu i elektronicky. Výsledky ankety, které hovoří ve prospěch zachování pěších cest, klidových zón a zeleně, najdete zde.

V polovině dubna 2018 představila radnice MČ Praha 6 aktualizovaný Plán pro Ladronku veřejnosti. Na základě debaty účastníků bylo například přislíbeno, že úprava spočívající v odsunu pěší cesty do větší vzdálenosti od bruslařské dráhy nepřeruší sáňkovací kopec. Potřebná šířka dráhy a poloha trasy pro pěší se bude ještě upřesňovat. Dojde k umístění závory bránící vjezdu motorových vozidel k usedlosti a nastav se pravidla pro zásobování. Řešit se bude i přístup ze zastávek MHD (včetně Kukulovy) a spousta dalšího. 

Domnívali jsme se, že tím končí konfrontační část debaty o budoucnosti Ladronky – unikátní a všemi skupinami obyvatel hojně navštěvované zelené pláně vysoko nad městem, která si zaslouží více, než jen další rozšiřování asfaltu ve prospěch bruslařů. Těšili jsme se na další etapu, která měla ukázat, jakou Ladronku chtějí lidé skutečně mít. 

V roce 2019, tedy těsně před realizací bylo vše zcela jinak.  Na prvním setkání pracovní komise pro Ladronku po loňských volbách, které se konalo na konci června 2019, představil místostarosta Jakub Stárek (ODS) záměr přemístit rychlobruslařský areál mezi tenisové kurty a Televizní věž. Pozemky, které se nacházejí mezi klidnou rezidenční čtvrtí a lesoparkem, by sloužily tréninkům a závodům úzké skupiny špičkových sportovců. Protože jsme se domnívali, že tak závažná změna by měla být opět projednána s veřejností, sepsali jsme následující otevřený dopis. Na začátku roku 2021 je vše zase trochu jinak.

Jaký je stav na začátku roku 2021?

Prioritou zůstává oprava hrbolatého a popraskaného chodníku podél Tomanovy ulice, stejně jako již zmíněné rozšíření bruslařské dráhy a její oddělení od nové pěší cesty, která má vzniknout vedle ní. Hromadné akce se z rozhodnutí Městské části částečně přesouvají na Džbán a již nyní lze říci, že situace se zlepšila. Vznikla tři grilovací místa a dvě WC. Rozšíření areálu na jeho západním konci o prostor ležící za Podbělohorskou ulicí čeká na vyřešení majetkoprávního vztahu s hlavním městem Praha.

Má být prověřena možnost vybudování stromového lanového parku v jámě bývalého opukového lomu pod usedlostí, což je novinka, která v Plánu pro Ladronku obsažena není. Ze schválené koncepce nevychází ani umístění rozhledny a dalšího železného tubusu – oba objekty se před usedlostí objevily loni na podzim a podle vyjádření Městské části jde o časově omezenou instalaci, jejíž užitečnost má být po roce vyhodnocena.

Letos by měla být zpracována studie proveditelnosti jako podklad pro další proměnu areálu. Hlavní dobrou zprávou je, že areál kolečkových sportů pro rychlobruslaře zůstane u Kauflandu, a že na prostranství mezi tenisovými kurty a Televizní věží (právě sem radnice v určitém období plánovala umístit dvousetmetrový závodní ovál se zázemím) vznikne několik veřejných sportovišť s WC a občerstvením. Jednání o konkrétnější podobě tohoto území budou zahájena v první polovině tohoto roku.

 Zde najdete souhrn Jak se mění Ladronka.

V roce 2021 se znovu začala řešit otázka, co vznikne na asfaltovém plácku vedle tenisových kurtů. Přečtěte si více.

V únoru 2022 byla na Ladronce vztyčena další socha. Břevnovské spolky požadovaly po radnici místo nekoncepčního umísťování uměleckých děl pokračování plánovaných úprav a rekonstrukcí zanedbaných částí parku. Zde najdete vyjdření spolků.

V lednu 2023 se znovu sešla Pracovní skupina pro Ladronku, v níž mají zastoupení rovněž břevnovské spolky, aby projednala další vývoj. Největší změna se aktuálně chystá v západní části parku u Kauflandu, kde bude na popud Českého svazu kolečkového bruslení vybudováno in-linové závodiště. V prvním pololetí roku roku 2023 dojde k dlouho očekávané rekonstrukci chodníku podél Tomanovy ulice a bude rovněž zahájen proces zadání projektové dokumentace k projektu nazvanému „Sportovní plocha Ladronka“, což je prostranství, zvané Veckův plácek. Přečtěte si víc.

 

Původně plánovaná rozhledna s vysílačem mobilního operátora:

ladronka

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@